::Link วาไรตี้ ::วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


                              
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกล่มเกษตรกร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การตรวจสอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสายสอบบัญชี ในเขตพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชีแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการจัดทำบัญชีฟาร์ม

2. การควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำของทางราชการ

3. จัดให้มีการศึกษาอบรมการบัญชีชาวบ้านให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้รู้จักการบันทึกราย รับ - รายจ่าย ในครัวเรือน และการประกอบอาชีพตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร

4. จัดให้มีการศึกษาอบรม การจัดทำบัญชีของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์และอื่น ๆ

5. จัดให้มีการศึกอบรมเกี่ยวกับบริหารการเงินการบัญชีแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ให้การศึกษาอบรมแก่สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น

6. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการ และควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ บุคคล จัดระบบงานสำนักงาน เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การเงินและการบัญชี พัสดุ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

7. จัดให้มีการฝึกอบรม และสอนงานแก่ข้าราชการในบังคับบัญชา

8. ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อความสะดวกทั้งแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติราชการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์และส่วนราชการอื่นมอบหมาย
New Cell
New Cell
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สตท.2
 
 
    

 

 

 

 

         
   

 

 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
57/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25230
โทรศัพท์ 037 454 077 โทรสาร 037 454 079
E-mail : cadpc@cad.go.th                                                                                                      
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซด์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox และ Microsoft edge ความละเอียดหน้าจอ 1680 × 1050  Pixel